نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

زکات، صدقه و احسان در منظر قرآن کریم

120,000 تومان

زکات: عملی واجب در اسلام، که فواید اُخروی و دنیوی بی شماری داشته و ما با زکات دادن اموال خود را پاکیزه و طاهر می گردانیم. صدقه: می تواند هم واجب باشد و هم مستحب؛ البتّه زمانی که صدقه دهنده در کردارش صدق باشد زکات و امر واجب گفته می شود و در غیر این صورت مستحب است. احسان: از ریشۀ حسن است و به عمل نیکی گفته می شود که فقط خالص برای خدا باشد. در هر فصل ابتدا به تعریف لغوی و معنوی هر یک از مفاهیم زکات، صدقه و احسان پرداخته و به همراه آیات تفسیر مختصری برای هر کدام ارائه کرده و سعی گردید که موضوعات مربوط به هر یک حتماً با یکی از آیات قرآن مستند گردد. در فصل چهارم نیز مقایسه ای بین مفاهیم هر سه فصل به عمل آمده و وجوه اختلاف و اشتراک هر کدام بررسی شده است و در فصل پنجم به تعاریف عناوین مشابه (خمس، ایثار، انفاق) به توضیح مختصری پرداخته شده است.